วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2561   โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำโครงการตรวจสุขภาพฟัน
ให้กับนักเรียน    โดยมี ผศ.ดร.ทญ.พลินี  เดชสมบูรณ์รัตน์ และผศ.ดร.ทญ.ผกาภรณ์  พันธุวดี  พิศาลธุรกิจ    อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน   คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการทันตกรรม ได้แก่  เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์  ณ ห้องทันตกรรม   โรงเรียนบ้านหนองบอน  (นัยนานนท์อนุสรณ์)

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com