วันที่ 9  มกราคม   2560   โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำโครงการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน  
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทญ. สุดาดวง  กฤษฏาพงษ์และ อ.ทญ.พลินี  เดชสมบูรณ์รัตน์   อาจารย์ประจำวิชาคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อม
นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5  ให้การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน  ณ ห้องทันตกรรม  โรงเรียนบ้านหนองบอน  (นัยนานนท์อนุสรณ์)ในการนี้ ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com