วันที่ 29 มิถุนายน 2560  สำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียน
จากผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา2559 และการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา2559  ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย  ทองทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบโล่ และเกียรติบัตร
ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  ได้รางวัลดังนี้


        1. โล่รางวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นลำดับที่ 5  
        2. เกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  .ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
            (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กชายจิรายุ  จิวเดชและ เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองดี
        3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมพัฒนาการสูงร้อยละ 13.32 ผลการการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


  โดยมี ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นผู้รับมอบ

View the embedded image gallery online at:
http://bannongbon.ac.th/index.php/100-1#sigFreeIdde08ce20e8

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com